FANDOM


MARGINESY:Str 13 wzwyż

część IEdytuj

ENGEdytuj

MATRIX Jargon:

 • arrow (from ARO, or augmented reality object) - Virtual representations (usually visual graphics) used to represent things in augmented reality.
 • Artificial intelligence (ai) - Self-aware and self-sustaining intelligent programs that evolved within the Matrix.
 • augmented reality - Information added to or overlaid upon a user's sensory perceptions in the form of visual data, graphics, sounds, haptics, smell, and/or limited simsense.
 • Better-than-life(Btl) - Hyper-real levels of simsense that are potentially dangerous and addictive.

PLEdytuj

Żargon Matrycy:

 • Strzałka (od ARO, lub Augumented Reality Object - obiekt rozszerzonej rzeczywistości) - Wirtualna reprezentacja (zwykle graficzna wizualizacja) wykorzystywana do przedstawiania (symbolizowania) rzeczy w rozszerzonej rzeczywistości (AR).
 • Sztuczna Inteligencja (SI) – samo-świadome i samo-wystarczalne inteligentne programy, które wyewoluowały wewnątrz Matrycy.
 • Rozszerzona Rzeczywistość (AR) – informacje przedstawione w formie danych optycznych, grafiki, dźwięku, wrażeń dotykowych, smaku, oraz/lub ograniczonych symzmysłów, które zostają dodane do/lub nałożone na, wrażenia odbierane przez zmysły użytkownika.
 • Lepsze-niż-życie (LNŻ) – hiper-rzeczywisty poziom symzmysłu, który jest potencjalnie niebezpieczny i uzależniający.

część IIEdytuj

ENGEdytuj

 • commlink — The personal computer used by nearly everyone to access wireless services, typically loaded with accessories. Commlinks also serve as the hub of the user's PAN (personal area network).Often just "comm" or "link."
 • dead Zone - A location with no wireless networks.
 • dot (from dot, or digital object tag) - Data attached to AROs/icons within augmented reality.
 • drone - Unmanned vehicles, typically controlled via direct wireless link or through the Matrix.
 • firewall — A program that guards a node from intrusion.
 • grid — A series of interlocking networks.
 • hacker — Someone who explores and exploits technology in general and the Matrix specifically, often illegally and sometimes with criminal intent.
 • Icon - The virtual representation of a program in the Matrix.
 • Intrusion Countermeasures (IC) – Any software program installed in a computer system (host) with the purpose of protecting that system from unauthorized users. Pronounted “ice”.
 • Jackpoints – Any physical location that provides access to the Matrix by plugging in with a wired connection.

PLEdytuj

 • Komlink – osobisty komputer używanu prawie przez wszystkich do łącznia się z bezprzewodowymi usługami, typowo z dodatkami. Komlinki, służą także jako węzeł centralny (hub) dla osobistej sieci użytkownika (personal area network - PAN). Często nazywany po prostu „comm”, albo „węzeł”.
 • Martwa strefa – obszar gdzie nie można nawiązać połączenia z bezprzewodową siecią.
 • Kropka (od "etykiety elektronicznego obiektu") – dane przypisane do AROs (obiektów rzeczywistości rozszerzonej)/niby ikon osadzonych w rozszerzonej rzeczywistości.
 • Drona – bezzałogowy pojazd, typowo sterowany poprzez bezpośrednie bezprzewodowe połączenie (bezprzewodowy sprzęg) lub poprzez Matrycę.
 • Zapora ogniowa – program, który chroni węzeł przed włamaniem.
 • Siatka – seria połączonych ze sobą sieci.
 • Haker – ktoś, kto zgłębia i użytkuje (wykorzystuje) technologię, a przede wszystkim w szczególny sposób Matrycę. Często do działań nielegalnych a czasami z zamiarem popełnienia przestępstwa.
 • Ikona – wirtualna reprezentacja przypisana do danego programu w Matrycy.
 • LOD – każde oprogramowanie zainstalowane w systemie komputerowym (gospodarza), którego celem jest ochrona systemu przez nieautoryzowanymi użytkownikami. Wymawiać: "lód".
 • Jackpointy ("dżekpointy") – każda fizyczna lokacja, która umożliwia dostęp do Matrycy, poprzez wpięcie się, za pomocą bezprzewodowego połączenia.

część IIIEdytuj

ENGEdytuj

 • matrix — The worldwide telecommunications network.
 • Meshed – Slang for online, connected to the Matrix.
 • Mesh Network – A network in which every device on the network is connected to every other device.
 • Networks – interacting groups of computerized devices.
 • Node – Any device of network that can be accessed.
 • Opperating System (OS) – The master program that controls a specific device.
 • Personal Area Network (PAN) – The network created by all of the wirelessly-linked electronic devices carried on (or within) a person. The commlink is usually the primary hub of this network.
 • Persona – The "shell" program that represents a user in the Matrix; the user’s icon.
 • Simsense (aka sim, simstime) – Hardware and programs that enable a person to experience the recorded experiences of someone else.

PLEdytuj

 • Matryca – globalna sieć telekomunikacyjna.
 • Złowiony – slangowe określenie na status online, podłączenie do Matrycy.
 • Sieć węzłowa – typ sieci, gdzie każde urządzenie występujące w tej sieci jest połączone z każdym innym urządzeniem z tej sieci (każdy z każdym – peer-to-peer).
 • Sieci – grupy oddziałujących na siebie, skomputeryzowanych urządzeń.
 • Węzeł – każde urządzenie/element sieci, który może być dostępny – możliwy jest do niego dostęp.
 • System operacyjny – główny program, który kontroluje określone urządzenie.
 • Osobista sieć (PAN) – sieć tworzona przez wszystkie bezprzewodowo połączone elektroniczne urządzenia noszone na (lub w) osobie (fizycznej). Komlink jest zazwyczaj pierwszoplanowym gniazdem (hub) w takiej sieci.
 • Osoba (persona) – program szkieletowy/program powłoki/program zasadniczy, który tworzy reprezentację użytkownika w Matrycy. Zarządza osobistą ikoną użytkownika.
 • Symzmysł (Symstym) – sprzęt i oprogramowanie, które pozwala osobom (użytkownikom) na przeżywanie, nagranych doświadczeń, kogoś innego.


część IVEdytuj

ENGEdytuj

Sample character example The Hacker: Stuffer Shack 4.0

Upon entering the Stuffer Shack the gamemaster decides to throw the player characters right into the fire and a gun battle erupts. While the other three characters move to deal directly with the threat, the Hacker does what he does best and hides behind a stack of charcoal bags while he hacks into the Stuffer Shack's node (as it's all a wireless network, he doesn't have to plug in anywhere, but simply uses his commlink to get to work).

During the Hacker's Action Phase of the first Initiative Pass, the controlling player needs to make a Hacking + Exploit Test. The gamemaster tosses in a -1 modifier for the distraction of the firefight; the Hacker is in the back of the action and not directly targeted, so it's only a -1. Finally, the gamemaster tells the player that since it's only a Stuffer Shack node, the Threshold is 2. The player's final dice pool is 8 [5 (Hacking skill rating) + 4 (Exploit program rating) -1 (situation modifier for gun fight) = 8]. He rolls 1,1, 3,3,4,5, 5, 6. With three successes, the Hacker beats the Threshold and hacks into the Stuffer Shack's node.

Now it's really time to down get to business. He's got to wait until the next Combat Turn when he's got an Action Phase again (as hacking in required a Complex Action). When it's his turn, the controlling player decides to crash the lights to give his side an advantage; the Street Samurai and Bounty Hunter both have cybereyes with low-light vision and the Elf Combat Mage has natural low-light vision.

The player needs to make a Hacking + Attack Test. This time, however, one of the NPCs is starting to target the Hacker directly and so the gamemaster ups the situation modifier to -2. However, since it's only the lights-and not something more important, like the security cameras-the gamemaster leaves the Threshold at 2. The player's final dice pool is 8 [5 (Hacking skill rating) + 5 (Attack program rating) -2 (situation modifier for gun fight) = 8]. He spends the complex action and rolls 1, 2, 2, 3, 5, 5, 6, 6. Four hits! This easily crashes the lights and they go out. However, due to the net success of 2 hits [4 (total hits) - 2 (Threshold) = 2] the gamemaster allows the player control of the lights. For example, the Hacker might leave the lights off on his team's side of the store, while turning the lights on the far side of the store where their attackers are located into a strobe (flashing on and off to distract). On subsequent Combat Turns, the Hacker can actively engage in combat, or he can continue to find ways to help his team in his own unique fashion. Perhaps he'll turn on the icy-machine until it spurts sticky slush everywhere for additional distractions, or, after a teammate slides a home-made explosive into the microwave, he'll turn it on and over-power the setting to blow it and the explosive right as an enemy passes by. The only limits are the player's imagination!

PLEdytuj

>> Przykładowy bohater: Haker: Chałupa wypychacza 4.0 (eng. Stuffer Shack v4.0)


Na wstępie przygody Shuffer Shack, Mistrz Gry decyduje by wrzucić Bohaterów Graczy dokładnie, w sam środek rozpoczynającej się strzelaniny. Kiedy pozostali trzej gracze ruszają by bezpośrednio uporać się z groźbą, Haker robi to co umie najlepiej, ukrywając się za stosem toreb z węglem drzewnym, kiedy podłącza się do węzła („node”) Shuffer Snack (ponieważ wszędzie jest bezprzewodowa sieć, nie potrzebuje być „wpiętym” gdziekolwiek, lecz po prostu używa własnego commlink, aby zabrać się do pracy).

Podczas Fazy Akcji Hakera na wstępie Testu Inicjatywy, grający potrzebuje wykonać test: Hakowania + Exploit.. Mistrz Gry, podnosi modyfikator o -1, ze względu na zakłócenia związane z strzelaniną, Haker nie jest w centrum głównej akcji, lecz na tyłach, dlatego jest to tylko -1. Ostatecznie, Mistrz Gry oznajmia graczowi, ponieważ, jest to zaledwie węzeł Stuffer Snack, więc (Threshold) Trudność jest 2.

Ostateczna Pula Kości gracza wynosi 8 [5 (wartość umiejętności Haking) + 4 (wartość Program Exploit) -1 (modyfikator sytuacyjny, ze względu na walkę) = 8]. Gracz wyrzuca 1,1,3,3,4,5,5,6. Z trzema sukcesami, Haker pokonał Trudność i shakował węzeł Stuffer Snack.

Teraz to jest odpowiedni czas, na jazdę bez trzymanki ( ?:P ). Gracz musi czekać, do następnej Tury Walki, kiedy to znów następuje Jego Faza Akcji (hakowanie w odpowiadającej Akcji Kompleksowej). Wtedy to, gracz kontrolujący Hakera decyduje się, na uszkodzenie świateł, co zapewni Jego kompanom przewagę. Uliczny Samurai oraz Łowca Nagród mają cyberoczy z widzeniem w ciemnościach, a Elficki Mag Walki ma naturalne widzenie w ciemnościach.

Gracz musi wykonać test Hakowanie + Atak. Tym razem, jednakże, jeden z NPC zaczyna mierzyć do Hakera, więc Mistrz Gry decyduje podnieść modyfikator sytuacyjny do -2. Z drugiej strony, ponieważ to tylko światła, a nie nic poważniejszego w stylu kamer ochrony, Mistrz Gry utrzymuje Trudność na poziomie 2. Gracz ma ostateczną Pulę Kości równą 8 [5 (wartość umiejętności Hakowanie) + 5 (wartość Program Atak) -2 (modyfikator sytuacyjny, za strzelaninę) = 8]. Poświęca na to całą akcję i otrzymuje na kościach 1, 2, 2, 3, 5, 5, 6, 6. Cztery sukcesy! Bez problemu uszkadza światła, powoduje to ich wyłączenie. Z powodu, przewyższenia poziomu wymaganych sukcesów o 2. [4 (wszystkie sukcesy) – 2 (Trudność) = 2], Mistrz Gry zezwala graczowi kontrolować światła. Przykładowo, Haker może pozostawić je wyłączone w części sklepu, gdzie znajduje się Jego drużyna, podczas gdy, w pozostałej części sklepu, gdzie znajdują się napastnicy, światło będzie migało (błyski włączanego i wyłączanego światła, w celu rozpraszania uwagi).

W późniejszej Turze Walki, Haker może aktywnie włączyć się w walkę, albo może dalej próbować znaleźć sposób, aby pomóc swojej drużynie w Jego unikalnym stylu. Być może, włączy maszynę do lodów, do czasu aż ta nie tryśnie strumieniem rozmokniętego śniegu, w celu dodatkowego rozproszenia uwagi. Albo, gdy kolega z drużyny wsunie do kuchenki mikrofalowej materiał wybuchowy własnej roboty, wtedy Haker włączy ją i przestawi ustawienia, aby wybuchła wtedy, gdy będzie przechodził obok niej wróg. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia gracza!

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.